Reglement De Wildkamp

1. Inleiding

Het huishoudelijk reglement is gemaakt om met elkaar een veilige en prettige leef-, hobby en werkomgeving te creëren. Dat vraagt zowel veel van het personeel als de klant, maar als we elkaar en de regels respecteren, kunnen we op een fijne manier samenwerken.

2. Algemeen

2.1 De openingstijden van De Wildkamp zijn als volgt:

 • Maandag: alleen open voor pensionklanten
 • Dinsdag: 08.00 – 21.30 uur
 • Woensdag: 08.00 – 17.30 uur
 • Donderdag: 08.00 – 18.30 uur
 • Vrijdag: 08.00 – 17.30 uur
 • Zaterdag 8.00 – 17.30 uur

Zondag alleen open voor pensionklanten en geopend bij evenementen.

2.2 Parkeren van motorvoertuigen op de parkeerplaats aan de voorzijde van De Wildkamp. Het laden en lossen van paarden vindt plaats tussen de schuren.
Fietsen en brommers parkeren op de daarvoor aangewezen plekken.

2.3 Met uitzonderingen van de locaties die daartoe expliciet zijn aangewezen geldt voor het gehele terrein een rookverbod. Het rookverbod geldt ook op het paard of op de menwagen.

2.4 Bij noodgevallen belt u het algemene telefoonnummer van De Wildkamp
06-53364878

2.5 Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen opgevolgd te worden.

2.6 De stalgangen dienen netjes te zijn en vrij van obstakels.
Harnachement, poetsspullen,  gereedschap e.d. dienen direct na gebruik te worden opgeruimd in de daarvoor bedoelde ruimtes.

2.7 Aanwezigen op het terrein dienen zich rustig te gedragen en dienen op veilige afstand van de rijbaan te blijven. Zij mogen zich niet ongevraagd met de gang van zaken tijdens het rijden bemoeien.

2.8 Honden zijn welkom, mits aangelijnd.

2.9  Ouders/verzorgers van kinderen dienen hun kinderen zoveel mogelijk in de gaten te houden en te attenderen op de gevaren en risico’s van het spelen op een hippische accommodatie.

2.10 Het is niet toegestaan om op foerage (zaagsel-, hooi- en kuilbalen) en machines te spelen.

2.11 Bij afwezigheid of niet tijdig aanwezig kunnen zijn, graag 24 uur van te voren per email: dewildkamp@gmail.com afmelden. Afgezegde rijlessen worden niet terugbetaald.
Bij langdurige afwezigheid vindt er overleg plaats.

2.12 Niet rennen en schreeuwen op stal.

2.13 Klanten en/of vrijwilligers mogen lespaarden- en pony’s zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor voldoende kennis en ervaring hebben en De Wildkamp hiermee heeft ingestemd.

2.14 De rijvaardigheid van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructie. De instructie deelt  ruiters/amazones naar hun niveau in bij de verschillende lessen.

2.15 Let op je spullen! Het zoek raken van geld en/of spullen is voor eigen risico.

2.16 Het betreden van het terrein van De Wildkamp is geheel op eigen risico.

2.17 Regels bij brand en calamiteiten:

 1. Denk aan de eigen veiligheid
 2. Bel 112 en waarschuw aanwezig personeel en de dichtstbijzijnde bhv-er 06-53364878.
 3. Isoleer een brandhaard door deuren te sluiten.
 4. Waarschuw onmiddellijk medeklanten, bezoekers en overig personeel.
 5. Probeer een beginnende brand met de beschikbare blusmiddelen te blussen.
 6. Evacueer indien mogelijk het gebouw.

2.18 De Wildkamp heeft het recht om een bezoeker die handelt in strijd met de bepalingen van deze huisregels de toegang met onmiddellijke ingang te weigeren.

2.19 Tijdens het rijden dienen de rijbaanregels in acht genomen te worden.

2.20 Alcoholgebruik voor- of tijdens het rijden of mennen is niet toegestaan.

2.21 Klanten en/of vrijwilligers mogen alleen lespaarden en -pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- of  afzadelen als dit onder toezicht van stalpersoneel gebeurt.

2.22 Tijdens het rijden op het terrein of daarbuiten is het dragen van een veiligheidscap en rijkleding met daarbij  behorend, voor de paardensport passend, schoeisel verplicht.

2.23 Het gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het rijden niet toegestaan.

2.24 Het gebruikte harnachement van iedere combinatie (ook van pensionklanten) dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en slijtage.

2.25 Het is niet toegestaan om de lespaarden/pony’s en pensionpaarden te voeren.

3. Rijbaanregels

3.1 Bij het rijden dienen alle amazones/ruiters een goed passende veiligheidshelm met CE-markering te dragen. Goedgekeurd schoeisel zijn rijlaarzen of de officiële jodphurs met gladde zool en chaps.

3.2 Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan, moet luid worden gevraagd en aangekondigd door “deur vrij!” te roepen.

3.3 Op- en afstijgen dient op de AC-lijn te gebeuren. De paarden dienen op voldoende afstand van elkaar te staan en met de hoofden in dezelfde richting. Opstijgen is verplicht met een opstapje. Bij afstijgen eerst 2 voeten uit de beugels en vervolgens rechterbeen over de billen van het paard heenslaan.

3.4 Indien een ruiter/amazone of menner alleen in de rijbaan rijdt dient deze een mobiele telefoon bij zich te dragen.

3.5 Tijdens het rijden of mennen dient de rijbaan gesloten te zijn.

3.6 Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in de les bemoeien. Toeschouwers mogen communiceren met de lesklanten, dit alleen met goedkeuring van de instructeur.

3.7 De combinatie welke op de linkerhand rijdt, heeft bij elkaar passeren voorrang op de hoefslag (dus rechts houden).

3.8 Degene die op dezelfde hand een snellere gang heeft, heeft altijd voorrang (en dus ook de hoefslag).

3.9 Niet afsnijden en elkaar de ruimte geven bij het passeren.

3.10 Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de rijbaan rijden door “hindernis vrij!” te roepen.

3.11 Ruiters/amazones mogen geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding dragen.

3.12 Zijgangen dienen altijd voorrang te geven aan overige ruiters.

3.13 Tijdens de privéles mogen andere ruiters/amazones gebruik maken van de bak; dit met goedkeuring van de instructeur. De lesklant heeft altijd voorrang.

3.14 Mest dient altijd uit de bakken en paddocks geschept te worden.

4. De Wildkamp regels

4.1 De Wildkamp altijd betreden en verlaten via de hoofdingang.

4.2 Paarden en pony’s moeten op de poetsplaatsen opgezadeld worden, als deze vol zijn of bij slecht weer mag het in stal. Dit onder toezicht van instructie/personeel.

4.3  Als u met een paard/pony loopt, is een halster met halstertouw of hoofdstel verplicht.

4.4  Als u het paard/pony vastzet, zorgt u ervoor dat u er de gehele tijd bij blijft.

4.5  De gangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moeten na gebruik opgeruimd worden.

4.6 De Wildkamp werkt samen met Dierenartsenpraktijk Krommerijnstreek te Schalkwijk.

4.7  Het voeren van paarden en pony’s is verboden; dit mag alleen in overleg met het personeel en niet direct aan het paard maar in de daarvoor aangewezen voerbakken.

KLACHTENPROCEDURE VEILIGHEIDSCERTIFICAAT

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

 • Dien uw klacht mondeling of schriftelijk in bij de directie Fjorden rij- en recreatiecentrum De Wildkamp BV
 • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken nogmaals schriftelijk indienen bij Fjorden rij- en recreatiecentrum De Wildkamp BV. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord door of namens de directie.

Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij het Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA  Ermelo.

 • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Geef uw vragen, klachten en ideeën door aan uw instructeur, De Wildkamp of overig personeel. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!

Comments are closed.